Vymeriavací základ r.2017 – Sociálna poisťovňa

K  1. októbru 2017  Sociálna poisťovňa prehodnocuje  platenie  poistného u živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Do 20.10.2017 im oznámi Sociálna poisťovňa vznik, zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného.

Kto za rok 2016 mal predĺženú lehotu na podanie DP a dosiahol hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2017 nový vymeriavací základ na platenie poistného
t.j. aj mesačnú výšku odvodu.

Nové poistné sa uhradí prvýkrát za október 2017 do 8.novembra 2017 (www.socpoist.sk )

Komu vznikne povinné poistenie ?

Kto v kalendárnom roku 2016 dosiahol  príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5.298,-€. Ide o tie osoby, ktoré zároveň majú k 1. októbru 2017 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

 Komu naďalej trvá povinné poistenie?

Tomu, kto je SZČO a je povinne poistený  k 30. septembru 2017 (teda mal predĺženú lehotu na podanie DP za rok 2016) a za rok 2016 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5.298,-€ je povinne poistený naďalej a poistenie trvá ďalej.

Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2017 (SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok) a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5. 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej.

A komu zaniká povinné poistenie?

Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2017 fyzickým osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 a ktoré za kalendárny rok 2016 dosiahli príjem 5. 298,-€ alebo nižší.

 Vymeriavacie základy:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ je 441,50 €, z ktorého je povinná mesačná platba na poistné 146,35 €,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 6.181,00 €, z ktorého je povinná mesačne platba na poistné 2 048,99 €,

samozrejme, okrem tých, ktorý mali priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné znížené o invalidné poistenie).                                                                                       

NOVELA zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice(ERP) – UŽ BEZ OBMEDZENÍ.

Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Prináša to novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť  používať všetci podnikatelia. Doterajší limit 3000 vydaných pokladničných dokladov sa ruší a podnikatelia tak budú môcť v jednom mesiaci vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.

Podnikatelia, ktorí pre prekročenie uvedenej hranice vydaných pokladničných dokladov nemohli VRP využívať, sa môžu zaregistrovať a používať túto bezplatnú službu finančnej správy. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa.  VRP  je  možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nakupujúcu verejnosť je sprístupnená aj aplikácia Over doklad, vďaka ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničných dokladov.

Návod na registráciu:

Podnikateľ v prostredí VRP (https://vrp.financnasprava.sk) vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, aby vypisovaniu žiadosti venovali náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budú daňovým úradom vyzvaný na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP. Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a:

 • naskenuje ju a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na Portáli  finančnej správy v časti register
 • podá  ju osobne na podateľni DÚ
 • zašle  ju poštou daňovému úradu

Daňový úrad žiadateľa zaregistruje a pridelí mu príslušný kód a pošle prihlasovacie údaje.

Návrh novely daňového poriadku – KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝM ÚRADOM UŽ LEN ELEKTRONICKY PRE VŠETKÝCH PODNIKATEĽOV

Čo to znamená? V zmysle doteraz platného par.14  zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami má:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený  v bodoch 2.  a  3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Keďže  návrh novely Daňového poriadku, ktorý rieši elektronickú komunikáciu, dostal od vlády „zelenú“, bude  sa tento okruh osôb rozširovať. Ak prejde návrh novely parlamentom, o čom myslím že nie je pochýb, budú od 1.1.2018 musieť povinne elektronicky komunikovať všetky právnické osoby a od 1.7.2018 aj fyzické osoby – podnikatelia.

Pre živnostníkov to znamená, že si budú musieť rovnako ako aj právnické osoby doteraz nekomunikujúce elektronicky s finančnou správou,  zabezpečiť elektronický prístup.

Za porušenie nesplnenia si povinnosti môže správca dane uložiť pokutu do výšky 16.000,-€. Komunikovať budete môcť dvoma spôsobmi.  To aký si vyberiete bude závisieť na Vás.

V prípade, že sa ale rozhodnete neriešiť to osobne a nenechať sa oberať o Váš čas alebo nemáte skúsenosti s počítačom, so stránkou finančnej správy, kde budete musieť vykonať prvé kroky alebo máte nedostatočné pripojenie na internet obráťte sa na nás a  zabezpečíme Vám registráciu alebo  aj kompletné  spracovanie účtovníctva, miezd a povinné zasielanie dokumentov elektronickou formou, ktorá sa bude od Vás vyžadovať povinne od 1.1.2018.

A ešte jedna dobrá rada……nenechávajte si registráciu na poslednú chvíľu.

 

Nový vzor kontrolného výkazu od 1.1.2017

Podstatná zmena:

v časti A2 – sa budú uvádzať stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti:

V A.2. dodávateľ uvádza dodanie tovaru a služby, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia), ak ide o tieto vybrané druhy tovaru a služby

– poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody,

stavebné práce a stavby

dodané inému platiteľovi dane, pričom dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru, ale osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH).

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-1.1.2017

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci spolu s poslednou novelou – zákon č.272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie  na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinný od 18.10.2016 – zúžila automatickú aktiváciu e-schránok pre právnické osoby  zapísané do obchodného registra (okrem napr. občianske združenie a iné neziskové organizácie budú mať automaticky aktivované schránky od 1.5.2018) od 1.1.2017.

Cieľom zákonnej úpravy je nosná forma komunikácie s verejnou mocou a samotnou verejnou mocou medzi sebou, tak aby sa zrýchlila, zjednotila, zjednodušila, sprehľadnila a zvýšila bezpečnosť takejto komunikácie. Pojem orgán verejnej moci – ide o zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc.

Táto komunikácia  nenahrádza spôsoby podávania podľa osobitných zákonov, ustanovuje, že elektronické podanie je „rovnocenné“ iným podaniam.

Povinnosť od 1.11.2016 vzniká aj pre štát – vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci budú musieť komunikovať prioritne elektronicky. Ale budú môcť komunikovať aj inak. Umožňuje to osobitný predpis. Napr.: od Finančnej správy informácie do schránky v novom roku nedostanete. Naďalej sa bude využívať portál finančnej správy, pričom obojstranná komunikácia je spustená len pre oblasť spotrebných daní. Túto výnimku  môžu orgány verejnej moci používať do 31.1.2018.

K tejto komunikácii je potrebné si zabezpečiť občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. e-ID – elektronické identifikačné karty. Oddelenia PZ začali tieto doklady vydávať už v r.2013. Vydanie e-ID kariet možno po novom vybaviť na jednom z 86 oddelení dokladov polície bez ohľadu na miesto trvalého pobytu alebo v klientskom centre MV SR. Toto neplatí pre OP vydané pred 1.7.2008 – tie sa budú vybavovať podľa miesta trvalého pobytu.

Ak platnosť starého OP bez čipu je menej ako180 dní, získa nový OP bezplatne. Inak uhradíte správny poplatok 4,50€. Do 2 dní vybavenia žiadosti – 24,50€.

Ak ste držiteľom elektronického OP alebo dokladu o pobyte, na ktoromkoľvek oddelení dokladov polície (cudzinci na cudzineckej polícii) si ho aktivujete zdarma. Doba platnosti takéhoto OP je 10 rokov. Zadáva sa 6-miestny bezpečnostný osobný kód tzv. „BOK“. Ku kvalifikovanému elektronickému podpisovaniu musíte požiadať o nahratie kvalifikovaného certifikátu na elektronický číp.

Oddelenie dokladov Vám vydá čítačku elektronických kariet a v PC nainštalovať príslušný software na prihlasovanie, na podpisovanie a ovládač na čítačku kariet.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pripojenie obcianskeho preukazu

Vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ – už len dva týždne.

Daňovník, ktorý je platiteľom DPH a v roku 2015 kupoval tovary a služby v členských štátoch EÚ, môže požiadať o vrátenie DPH dane do konca 30.9. 2016. 

Požiadať je možné elektronicky a to prostredníctvom portálu finančnej správy. Aby sa zaručila autenticita odosielateľa a aj dokumentu je potrebné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

Žiadosť môže byť za všetky nákupy za tovar a služby tzv. globálna alebo môže sa podať samostatná žiadosť do jednotlivých štátov EÚ. Údaje v žiadosti o vrátenie dane DPH sú údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada o vrátenie.

Táto možnosť vrátenia DPH sa týka platiteľov DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania.

Po preskúmaní základných podmienok, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Po tom ako obdrží členský štát žiadosť, bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu  bola doručená. Žiadateľ po tomto komunikuje už len s členským štátom vrátenia dane.

Vzhľadom k tomu, aby sa dodržal termín podania žiadosti, doporučujeme  použiť služby portálu finančnej správy v dostatočnom časovom predstihu.

Dodanie stavebných prác – prenos daňovej povinnosti

S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: – dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA), – dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, – dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Dodanie stavebných prác

Bol vypracovaný prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie. Prehľad je aktualizovaný  a dopĺňaný týždenne ešte nezatriedenými činnosťami. Zatriedenie sa vzťahuje len na činnosti samostatne dodané. V prípade, ak budú uvedené činnosti súčasťou zloženého plnenia môže to mať vplyv na zmenu režimu uplatnenia dane. Tzn. v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia. Každé plnenie má byť odlišné a nezávislé a  na druhej strane plnenie pozostávajúce z jediného plnenia z hospodárskeho hľadiska nesmie byť umelo členené. Preto sa musia hľadať charakteristické prvky plnenia, aby sa určilo, či platiteľ dane odovzdá  viacero hlavných rôznych plnení alebo jediné plnenie. Ak ide o jedno zložené plnenie, musí sa určiť, ktoré plnenie je hlavné a ktoré sú vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu. Za vedľajšie plnenia voči  hlavnému plneniu sa považujú plnenia, ktoré nepredstavujú cieľ pre zákazníka, ale sú prostriedkom lepšieho využitia voči hlavnému plneniu . Potom sa prenos daňovej povinnosti uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak zo zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

Dňa 25.7.2016 bol znova doplnený tento zoznam, čo platí do sekcie F resp. neplatí do tohto zoznamu.

Vznik a zánik povinného poistenia do SP pre SZČO

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká  pre SZČO  po porovnaní  si hrubého príjmu podľa par. 6 ods. 1 a ods.2 ZDP  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie   s  12-násobkom vymeriavacieho základu uvedeného v par. 138 ods.5  ZSP.  Ak bol tento príjem vyšší , vzniká od 1.7.kalendárneho roka (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania) povinné poistenie.

Hrubý príjem je príjem bez odpočítania daňových výdavkov, uvedený v DP na strane 3 v tabuľke č.1 a v riadkoch 1-8 hrubý príjem.

Vymeriavací základ t.j.  z akej sumy sa bude počítať povinné poistenie sa riadi ZSP, ktorý je mesačne najmenej vo výške 50% jednej dvanástiny všeobecného VZ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Minimálny VZ pre rok 2016 je 429,-€.  Preto ak SZČO  uviedol v daňovom priznaní za rok 2015 príjem vyšší  ako  5.148,-€, má povinnosť byť povinne poistený v SP a platiť od 1.7.2016 – 30.6. 2017 odvody do SP.

V opačnom prípade mu nevzniká povinnosť.

Maximálny vymeriavací základ je v sume 4.290,-€.

Vymeriavací základ na platenie odvodov do SP sa vypočíta:
Čiastkový základ dane (z DP za rok 2015) neznížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie a poistenie do SP : 12 : koeficient 1,486.

Z takto vypočítaného VZ si SZČO vie vypočítať  odvody na jednotlivé poistenia:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z VZ,
 • na starobné poistenie 18 % z VZ,
 • na invalidné poistenie 6 % z VZ,
 • do RFS 4,75 % z VZ.

Samozrejme, že je to iné ak SZČO je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší cent nadol.

Prvýkrát SZČO z takto vypočítanej sumy zaplatí poistné v lehote splatnosti t.j. do 8.8.2016.

Legenda:
VZ – vymeriavací základ
ZSP – zákon o sociálnom poistení
ZDP – zákon o dani z príjmov