Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-1.1.2017

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci spolu s poslednou novelou – zákon č.272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie  na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinný od 18.10.2016 – zúžila automatickú aktiváciu e-schránok pre právnické osoby  zapísané do obchodného registra (okrem napr. občianske združenie a iné neziskové organizácie budú mať automaticky aktivované schránky od 1.5.2018) od 1.1.2017.

Cieľom zákonnej úpravy je nosná forma komunikácie s verejnou mocou a samotnou verejnou mocou medzi sebou, tak aby sa zrýchlila, zjednotila, zjednodušila, sprehľadnila a zvýšila bezpečnosť takejto komunikácie. Pojem orgán verejnej moci – ide o zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc.

Táto komunikácia  nenahrádza spôsoby podávania podľa osobitných zákonov, ustanovuje, že elektronické podanie je „rovnocenné“ iným podaniam.

Povinnosť od 1.11.2016 vzniká aj pre štát – vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci budú musieť komunikovať prioritne elektronicky. Ale budú môcť komunikovať aj inak. Umožňuje to osobitný predpis. Napr.: od Finančnej správy informácie do schránky v novom roku nedostanete. Naďalej sa bude využívať portál finančnej správy, pričom obojstranná komunikácia je spustená len pre oblasť spotrebných daní. Túto výnimku  môžu orgány verejnej moci používať do 31.1.2018.

K tejto komunikácii je potrebné si zabezpečiť občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. e-ID – elektronické identifikačné karty. Oddelenia PZ začali tieto doklady vydávať už v r.2013. Vydanie e-ID kariet možno po novom vybaviť na jednom z 86 oddelení dokladov polície bez ohľadu na miesto trvalého pobytu alebo v klientskom centre MV SR. Toto neplatí pre OP vydané pred 1.7.2008 – tie sa budú vybavovať podľa miesta trvalého pobytu.

Ak platnosť starého OP bez čipu je menej ako180 dní, získa nový OP bezplatne. Inak uhradíte správny poplatok 4,50€. Do 2 dní vybavenia žiadosti – 24,50€.

Ak ste držiteľom elektronického OP alebo dokladu o pobyte, na ktoromkoľvek oddelení dokladov polície (cudzinci na cudzineckej polícii) si ho aktivujete zdarma. Doba platnosti takéhoto OP je 10 rokov. Zadáva sa 6-miestny bezpečnostný osobný kód tzv. „BOK“. Ku kvalifikovanému elektronickému podpisovaniu musíte požiadať o nahratie kvalifikovaného certifikátu na elektronický číp.

Oddelenie dokladov Vám vydá čítačku elektronických kariet a v PC nainštalovať príslušný software na prihlasovanie, na podpisovanie a ovládač na čítačku kariet.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pripojenie obcianskeho preukazu