Formulár na odklad platenia odvodov do SP.

Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020 .

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s

Odklad platenia odvodov za 03/2020.

S účinnosťou od 6.4.2020 sa podľa zákona č. 68/2020 Z. z novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý umožňuje pri dodržaní podmienok pre zamestnávateľov a SZČO posunúť lehotu platenia odvodov na obdobie po skončení mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu. 

Odvody na poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú za mesiac 03/2020 splatné do 31. júla 2020.

Ale! Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov nebol zmenený.

Pokiaľ sa situácia nezmení , môže vláda aj za iné mesiace posunúť splatnosť na preddavky v prípade, že mimoriadna situácia bude trvať.

Uvedený odklad splatnosti odvodov sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) o 40% a viac.

*

Referencia klienta

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. sa venuje poskytovaniu bezpečnostnotechnickej služby, služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a rôznym odborným školeniam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S  p. Emíliou Felberovou spolupracujeme od roku 2009, t. j. od vzniku našej spoločnosti. Sme s ňou veľmi spokojní, nakoľko je vždy pripravená odborne nám poradiť v oblasti ekonomiky, komunikácia s ňou je na vysokej úrovni, má osobný prístup ku každému klientovi a v prípade vyskytnutia sa problému je pripravená okamžite ho riešiť.
Mgr. Patrik Vojtek, konateľ firmy BTS NITRA, s.r.o.  

Referencia klienta

Spolupráca s ekonomickou kanceláriou EKON-CONSULT Nitra s.r.o. je pre nás prínosom a pozitívnou skúsenosťou. Komunikácia bola vždy jednoduchá, poskytnuté poradenstvo na odbornej úrovni a podávanie výkazov na úrady na čas. Vďaka poradenstvu sme boli schopní optimalizovať naše náklady a získať konkurenčnú výhodu.
OneByte Technology s.r.o.

Referencia klienta

S kanceláriou EKON-CONSULT Nitra s.r.o. spolupracujem už niekoľko rokov a veľmi si cením flexibilitu, profesionálny prístup a odbornosť  v poskytovaní  služieb v oblasti účtovníctva. Pozitívne by som chcela vyzdvihnúť aj ľudský prístup pani Felberovej. 
Ing. Jarmila Imreová

DIGITÁLNE PLATFORMY a ich zdaňovanie od roku 2018

Novela zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.  priniesla ďalšiu novinku pre digitálnu platformu hardvérovú platformu alebo softvérovú platformu, ktorú využíva aj TAXIFY. Bližšie sa dozviete v stanovisku Ministerstva financií SR.

TAXIFY 2018-05-22-zdanovanie-digi-platforiem-MFSR-stanovisko

Vymeriavací základ r.2017 – Sociálna poisťovňa

K  1. októbru 2017  Sociálna poisťovňa prehodnocuje  platenie  poistného u živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Do 20.10.2017 im oznámi Sociálna poisťovňa vznik, zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného.

Kto za rok 2016 mal predĺženú lehotu na podanie DP a dosiahol hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2017 nový vymeriavací základ na platenie poistného
t.j. aj mesačnú výšku odvodu.

Nové poistné sa uhradí prvýkrát za október 2017 do 8.novembra 2017 (www.socpoist.sk )

Komu vznikne povinné poistenie ?

Kto v kalendárnom roku 2016 dosiahol  príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5.298,-€. Ide o tie osoby, ktoré zároveň majú k 1. októbru 2017 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

 Komu naďalej trvá povinné poistenie?

Tomu, kto je SZČO a je povinne poistený  k 30. septembru 2017 (teda mal predĺženú lehotu na podanie DP za rok 2016) a za rok 2016 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5.298,-€ je povinne poistený naďalej a poistenie trvá ďalej.

Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2017 (SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok) a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5. 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej.

A komu zaniká povinné poistenie?

Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2017 fyzickým osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 a ktoré za kalendárny rok 2016 dosiahli príjem 5. 298,-€ alebo nižší.

 Vymeriavacie základy:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ je 441,50 €, z ktorého je povinná mesačná platba na poistné 146,35 €,
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 6.181,00 €, z ktorého je povinná mesačne platba na poistné 2 048,99 €,

samozrejme, okrem tých, ktorý mali priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné znížené o invalidné poistenie).                                                                                       

NOVELA zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice(ERP) – UŽ BEZ OBMEDZENÍ.

Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Prináša to novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť  používať všetci podnikatelia. Doterajší limit 3000 vydaných pokladničných dokladov sa ruší a podnikatelia tak budú môcť v jednom mesiaci vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.

Podnikatelia, ktorí pre prekročenie uvedenej hranice vydaných pokladničných dokladov nemohli VRP využívať, sa môžu zaregistrovať a používať túto bezplatnú službu finančnej správy. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa.  VRP  je  možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nakupujúcu verejnosť je sprístupnená aj aplikácia Over doklad, vďaka ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničných dokladov.

Návod na registráciu:

Podnikateľ v prostredí VRP (https://vrp.financnasprava.sk) vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, aby vypisovaniu žiadosti venovali náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budú daňovým úradom vyzvaný na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP. Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a:

  • naskenuje ju a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na Portáli  finančnej správy v časti register
  • podá  ju osobne na podateľni DÚ
  • zašle  ju poštou daňovému úradu

Daňový úrad žiadateľa zaregistruje a pridelí mu príslušný kód a pošle prihlasovacie údaje.

Návrh novely daňového poriadku – KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝM ÚRADOM UŽ LEN ELEKTRONICKY PRE VŠETKÝCH PODNIKATEĽOV

Čo to znamená? V zmysle doteraz platného par.14  zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami má:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený  v bodoch 2.  a  3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Keďže  návrh novely Daňového poriadku, ktorý rieši elektronickú komunikáciu, dostal od vlády „zelenú“, bude  sa tento okruh osôb rozširovať. Ak prejde návrh novely parlamentom, o čom myslím že nie je pochýb, budú od 1.1.2018 musieť povinne elektronicky komunikovať všetky právnické osoby a od 1.7.2018 aj fyzické osoby – podnikatelia.

Pre živnostníkov to znamená, že si budú musieť rovnako ako aj právnické osoby doteraz nekomunikujúce elektronicky s finančnou správou,  zabezpečiť elektronický prístup.

Za porušenie nesplnenia si povinnosti môže správca dane uložiť pokutu do výšky 16.000,-€. Komunikovať budete môcť dvoma spôsobmi.  To aký si vyberiete bude závisieť na Vás.

V prípade, že sa ale rozhodnete neriešiť to osobne a nenechať sa oberať o Váš čas alebo nemáte skúsenosti s počítačom, so stránkou finančnej správy, kde budete musieť vykonať prvé kroky alebo máte nedostatočné pripojenie na internet obráťte sa na nás a  zabezpečíme Vám registráciu alebo  aj kompletné  spracovanie účtovníctva, miezd a povinné zasielanie dokumentov elektronickou formou, ktorá sa bude od Vás vyžadovať povinne od 1.1.2018.

A ešte jedna dobrá rada……nenechávajte si registráciu na poslednú chvíľu.

 

Nový vzor kontrolného výkazu od 1.1.2017

Podstatná zmena:

v časti A2 – sa budú uvádzať stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti:

V A.2. dodávateľ uvádza dodanie tovaru a služby, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia), ak ide o tieto vybrané druhy tovaru a služby

– poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody,

stavebné práce a stavby

dodané inému platiteľovi dane, pričom dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru, ale osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH).