Mzdy

  • prihlasovanie a odhlasovanie SZČO, závodov, zamestnancov do sociálnych a zdravotných poisťovní
  • spracovanie mesačných miezd, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
  • spracovanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a následná príkazy k úhrade
  • spracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, štatistické výkazy a prehľady
  • rôzne potvrdenia pre zamestnancov
  • spracovanie ročného zúčtovania dane, zdravotného poistenia
  • archivácia dokladov, ďalšie podľa konkrétnych požiadaviek klienta poradenstvo v oblasti v mzdovej, personálnej agendy