Vymeriavací základ r.2017 – Sociálna poisťovňa

K  1. októbru 2017  Sociálna poisťovňa prehodnocuje  platenie  poistného u živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Do 20.10.2017 im oznámi Sociálna poisťovňa vznik, zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného.

Kto za rok 2016 mal predĺženú lehotu na podanie DP a dosiahol hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2017 nový vymeriavací základ na platenie poistného
t.j. aj mesačnú výšku odvodu.

Nové poistné sa uhradí prvýkrát za október 2017 do 8.novembra 2017 (www.socpoist.sk )

Komu vznikne povinné poistenie ?

Kto v kalendárnom roku 2016 dosiahol  príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5.298,-€. Ide o tie osoby, ktoré zároveň majú k 1. októbru 2017 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

 Komu naďalej trvá povinné poistenie?

Tomu, kto je SZČO a je povinne poistený  k 30. septembru 2017 (teda mal predĺženú lehotu na podanie DP za rok 2016) a za rok 2016 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5.298,-€ je povinne poistený naďalej a poistenie trvá ďalej.

Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2017 (SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok) a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5. 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej.

A komu zaniká povinné poistenie?

Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2017 fyzickým osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 a ktoré za kalendárny rok 2016 dosiahli príjem 5. 298,-€ alebo nižší.

 Vymeriavacie základy:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ je 441,50 €, z ktorého je povinná mesačná platba na poistné 146,35 €,
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 6.181,00 €, z ktorého je povinná mesačne platba na poistné 2 048,99 €,

samozrejme, okrem tých, ktorý mali priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné znížené o invalidné poistenie).