Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-1.1.2017

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci spolu s poslednou novelou – zákon č.272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie  na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinný od 18.10.2016 – zúžila automatickú aktiváciu e-schránok pre právnické osoby  zapísané do obchodného registra (okrem napr. občianske združenie a iné neziskové organizácie budú mať automaticky aktivované schránky od 1.5.2018) od 1.1.2017.

Cieľom zákonnej úpravy je nosná forma komunikácie s verejnou mocou a samotnou verejnou mocou medzi sebou, tak aby sa zrýchlila, zjednotila, zjednodušila, sprehľadnila a zvýšila bezpečnosť takejto komunikácie. Pojem orgán verejnej moci – ide o zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc.

Táto komunikácia  nenahrádza spôsoby podávania podľa osobitných zákonov, ustanovuje, že elektronické podanie je „rovnocenné“ iným podaniam.

Povinnosť od 1.11.2016 vzniká aj pre štát – vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci budú musieť komunikovať prioritne elektronicky. Ale budú môcť komunikovať aj inak. Umožňuje to osobitný predpis. Napr.: od Finančnej správy informácie do schránky v novom roku nedostanete. Naďalej sa bude využívať portál finančnej správy, pričom obojstranná komunikácia je spustená len pre oblasť spotrebných daní. Túto výnimku  môžu orgány verejnej moci používať do 31.1.2018.

K tejto komunikácii je potrebné si zabezpečiť občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. e-ID – elektronické identifikačné karty. Oddelenia PZ začali tieto doklady vydávať už v r.2013. Vydanie e-ID kariet možno po novom vybaviť na jednom z 86 oddelení dokladov polície bez ohľadu na miesto trvalého pobytu alebo v klientskom centre MV SR. Toto neplatí pre OP vydané pred 1.7.2008 – tie sa budú vybavovať podľa miesta trvalého pobytu.

Ak platnosť starého OP bez čipu je menej ako180 dní, získa nový OP bezplatne. Inak uhradíte správny poplatok 4,50€. Do 2 dní vybavenia žiadosti – 24,50€.

Ak ste držiteľom elektronického OP alebo dokladu o pobyte, na ktoromkoľvek oddelení dokladov polície (cudzinci na cudzineckej polícii) si ho aktivujete zdarma. Doba platnosti takéhoto OP je 10 rokov. Zadáva sa 6-miestny bezpečnostný osobný kód tzv. „BOK“. Ku kvalifikovanému elektronickému podpisovaniu musíte požiadať o nahratie kvalifikovaného certifikátu na elektronický číp.

Oddelenie dokladov Vám vydá čítačku elektronických kariet a v PC nainštalovať príslušný software na prihlasovanie, na podpisovanie a ovládač na čítačku kariet.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pripojenie obcianskeho preukazu

Vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ – už len dva týždne.

Daňovník, ktorý je platiteľom DPH a v roku 2015 kupoval tovary a služby v členských štátoch EÚ, môže požiadať o vrátenie DPH dane do konca 30.9. 2016. 

Požiadať je možné elektronicky a to prostredníctvom portálu finančnej správy. Aby sa zaručila autenticita odosielateľa a aj dokumentu je potrebné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

Žiadosť môže byť za všetky nákupy za tovar a služby tzv. globálna alebo môže sa podať samostatná žiadosť do jednotlivých štátov EÚ. Údaje v žiadosti o vrátenie dane DPH sú údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada o vrátenie.

Táto možnosť vrátenia DPH sa týka platiteľov DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania.

Po preskúmaní základných podmienok, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Po tom ako obdrží členský štát žiadosť, bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu  bola doručená. Žiadateľ po tomto komunikuje už len s členským štátom vrátenia dane.

Vzhľadom k tomu, aby sa dodržal termín podania žiadosti, doporučujeme  použiť služby portálu finančnej správy v dostatočnom časovom predstihu.

Dodanie stavebných prác – prenos daňovej povinnosti

S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: – dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA), – dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, – dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Dodanie stavebných prác

Bol vypracovaný prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie. Prehľad je aktualizovaný  a dopĺňaný týždenne ešte nezatriedenými činnosťami. Zatriedenie sa vzťahuje len na činnosti samostatne dodané. V prípade, ak budú uvedené činnosti súčasťou zloženého plnenia môže to mať vplyv na zmenu režimu uplatnenia dane. Tzn. v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia. Každé plnenie má byť odlišné a nezávislé a  na druhej strane plnenie pozostávajúce z jediného plnenia z hospodárskeho hľadiska nesmie byť umelo členené. Preto sa musia hľadať charakteristické prvky plnenia, aby sa určilo, či platiteľ dane odovzdá  viacero hlavných rôznych plnení alebo jediné plnenie. Ak ide o jedno zložené plnenie, musí sa určiť, ktoré plnenie je hlavné a ktoré sú vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu. Za vedľajšie plnenia voči  hlavnému plneniu sa považujú plnenia, ktoré nepredstavujú cieľ pre zákazníka, ale sú prostriedkom lepšieho využitia voči hlavnému plneniu . Potom sa prenos daňovej povinnosti uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak zo zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

Dňa 25.7.2016 bol znova doplnený tento zoznam, čo platí do sekcie F resp. neplatí do tohto zoznamu.

Vznik a zánik povinného poistenia do SP pre SZČO

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká  pre SZČO  po porovnaní  si hrubého príjmu podľa par. 6 ods. 1 a ods.2 ZDP  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie   s  12-násobkom vymeriavacieho základu uvedeného v par. 138 ods.5  ZSP.  Ak bol tento príjem vyšší , vzniká od 1.7.kalendárneho roka (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania) povinné poistenie.

Hrubý príjem je príjem bez odpočítania daňových výdavkov, uvedený v DP na strane 3 v tabuľke č.1 a v riadkoch 1-8 hrubý príjem.

Vymeriavací základ t.j.  z akej sumy sa bude počítať povinné poistenie sa riadi ZSP, ktorý je mesačne najmenej vo výške 50% jednej dvanástiny všeobecného VZ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Minimálny VZ pre rok 2016 je 429,-€.  Preto ak SZČO  uviedol v daňovom priznaní za rok 2015 príjem vyšší  ako  5.148,-€, má povinnosť byť povinne poistený v SP a platiť od 1.7.2016 – 30.6. 2017 odvody do SP.

V opačnom prípade mu nevzniká povinnosť.

Maximálny vymeriavací základ je v sume 4.290,-€.

Vymeriavací základ na platenie odvodov do SP sa vypočíta:
Čiastkový základ dane (z DP za rok 2015) neznížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie a poistenie do SP : 12 : koeficient 1,486.

Z takto vypočítaného VZ si SZČO vie vypočítať  odvody na jednotlivé poistenia:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z VZ,
  • na starobné poistenie 18 % z VZ,
  • na invalidné poistenie 6 % z VZ,
  • do RFS 4,75 % z VZ.

Samozrejme, že je to iné ak SZČO je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší cent nadol.

Prvýkrát SZČO z takto vypočítanej sumy zaplatí poistné v lehote splatnosti t.j. do 8.8.2016.

Legenda:
VZ – vymeriavací základ
ZSP – zákon o sociálnom poistení
ZDP – zákon o dani z príjmov

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2016 schválená!

Od nového roka pripravili poslanci  novelu zákona o DPH. Obsahuje viacero opatrení, ktoré sa budú týkať podnikateľov, ale ja občanov.

Pre občanov bude možno zaujímavé zníženie sadzby dane na 10% pri vybraných základných potravinách. Napríklad: hovädzie a bravčové mäso (čerstvé chladené, s kosťou aj vykostené(okrem vnútorností), vcelku aj porciované. Mäso z oviec vrátane jahňaciny a kozie mäso, kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie a droby……nízkotučné, polotučné a plnotučné kravské a kozie mlieko, klasické maslo, čerstvý chlieb….  .

A čo je pripravené pre podnikateľov?

Osobitný režim DPH na základe platieb.

Zavádza sa režim uplatňovania dane z DPH až po prijatí platby.To znamená, že ak sa rozhodnú pre tento režim, DPH budú platiť až na základe zrealizovaných platieb. Pre odberateľov sa zároveň odloží vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb do momentu zaplatenia. Tento mechanizmus môžu využiť dobrovoľne firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur. Daň  budú títo podnikatelia platiť do štátneho rozpočtu až potom, keď dostanú zaplatené od odberateľov za dodané tovary a služieb. Jedno z ďalších opatrení je v stavebníctve. Zmena spočíva v prenose daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (revers charge). Toto možno uvítajú malé a stredné firmy, u ktorých často dochádza k druhotnej neschopnosti z dôvodu, že musia odviesť daň bez ohľadu na to, či dostali zaplatené od odberateľov (veľkých). Samozrejme za podmienky, že  je dodávateľ aj príjemca tovaru alebo služieb registrovaným platiteľom DPH. Daň štátu  odvedie až posledný článok v reťazci.

 Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou.

 Od 1.1.2016 sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnimkou zásielkového predaja.

Zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii.

Nezaplatenie zábezpeky na DPH nebude od 1.1.2016 dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu, ale bude sa vymáhať ako daňový nedoplatok.

Za účelom podpory začínajúcich podnikateľov sa s účinnosťou od 1.1.2016 vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre DPH je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie.

 Pokračovanie po podpísaní zákona prezidentom republiky……………………

Rozširujeme našu pôsobnosť

Naše služby poskytujeme tak ako doteraz v Nitre a v jej okolí. Avšak pre veľký záujem sme sa rozhodli rozšíriť našu pôsobnosť aj do miest: Vráble – okolie, Nové Zámky – okolie, Hlohovec – okolie, Komárno – okolie.