Vznik a zánik povinného poistenia do SP pre SZČO

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká  pre SZČO  po porovnaní  si hrubého príjmu podľa par. 6 ods. 1 a ods.2 ZDP  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie   s  12-násobkom vymeriavacieho základu uvedeného v par. 138 ods.5  ZSP.  Ak bol tento príjem vyšší , vzniká od 1.7.kalendárneho roka (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania) povinné poistenie.

Hrubý príjem je príjem bez odpočítania daňových výdavkov, uvedený v DP na strane 3 v tabuľke č.1 a v riadkoch 1-8 hrubý príjem.

Vymeriavací základ t.j.  z akej sumy sa bude počítať povinné poistenie sa riadi ZSP, ktorý je mesačne najmenej vo výške 50% jednej dvanástiny všeobecného VZ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Minimálny VZ pre rok 2016 je 429,-€.  Preto ak SZČO  uviedol v daňovom priznaní za rok 2015 príjem vyšší  ako  5.148,-€, má povinnosť byť povinne poistený v SP a platiť od 1.7.2016 – 30.6. 2017 odvody do SP.

V opačnom prípade mu nevzniká povinnosť.

Maximálny vymeriavací základ je v sume 4.290,-€.

Vymeriavací základ na platenie odvodov do SP sa vypočíta:
Čiastkový základ dane (z DP za rok 2015) neznížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie a poistenie do SP : 12 : koeficient 1,486.

Z takto vypočítaného VZ si SZČO vie vypočítať  odvody na jednotlivé poistenia:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z VZ,
  • na starobné poistenie 18 % z VZ,
  • na invalidné poistenie 6 % z VZ,
  • do RFS 4,75 % z VZ.

Samozrejme, že je to iné ak SZČO je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší cent nadol.

Prvýkrát SZČO z takto vypočítanej sumy zaplatí poistné v lehote splatnosti t.j. do 8.8.2016.

Legenda:
VZ – vymeriavací základ
ZSP – zákon o sociálnom poistení
ZDP – zákon o dani z príjmov