Dodanie stavebných prác – prenos daňovej povinnosti

S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: – dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA), – dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, – dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Dodanie stavebných prác

Bol vypracovaný prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie. Prehľad je aktualizovaný  a dopĺňaný týždenne ešte nezatriedenými činnosťami. Zatriedenie sa vzťahuje len na činnosti samostatne dodané. V prípade, ak budú uvedené činnosti súčasťou zloženého plnenia môže to mať vplyv na zmenu režimu uplatnenia dane. Tzn. v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia. Každé plnenie má byť odlišné a nezávislé a  na druhej strane plnenie pozostávajúce z jediného plnenia z hospodárskeho hľadiska nesmie byť umelo členené. Preto sa musia hľadať charakteristické prvky plnenia, aby sa určilo, či platiteľ dane odovzdá  viacero hlavných rôznych plnení alebo jediné plnenie. Ak ide o jedno zložené plnenie, musí sa určiť, ktoré plnenie je hlavné a ktoré sú vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu. Za vedľajšie plnenia voči  hlavnému plneniu sa považujú plnenia, ktoré nepredstavujú cieľ pre zákazníka, ale sú prostriedkom lepšieho využitia voči hlavnému plneniu . Potom sa prenos daňovej povinnosti uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak zo zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

Dňa 25.7.2016 bol znova doplnený tento zoznam, čo platí do sekcie F resp. neplatí do tohto zoznamu.