Vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ – už len dva týždne.

Daňovník, ktorý je platiteľom DPH a v roku 2015 kupoval tovary a služby v členských štátoch EÚ, môže požiadať o vrátenie DPH dane do konca 30.9. 2016. 

Požiadať je možné elektronicky a to prostredníctvom portálu finančnej správy. Aby sa zaručila autenticita odosielateľa a aj dokumentu je potrebné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

Žiadosť môže byť za všetky nákupy za tovar a služby tzv. globálna alebo môže sa podať samostatná žiadosť do jednotlivých štátov EÚ. Údaje v žiadosti o vrátenie dane DPH sú údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada o vrátenie.

Táto možnosť vrátenia DPH sa týka platiteľov DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania.

Po preskúmaní základných podmienok, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Po tom ako obdrží členský štát žiadosť, bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu  bola doručená. Žiadateľ po tomto komunikuje už len s členským štátom vrátenia dane.

Vzhľadom k tomu, aby sa dodržal termín podania žiadosti, doporučujeme  použiť služby portálu finančnej správy v dostatočnom časovom predstihu.