Nový vzor kontrolného výkazu od 1.1.2017

Podstatná zmena:

v časti A2 – sa budú uvádzať stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti:

V A.2. dodávateľ uvádza dodanie tovaru a služby, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia), ak ide o tieto vybrané druhy tovaru a služby

– poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody,

stavebné práce a stavby

dodané inému platiteľovi dane, pričom dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru, ale osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH).